DIADOSPAIS (10)

Filho:
T-shirt: 0204.123.007
Bermuda Sarja: 0247.423.001

Pai:
T-shirt: 0245.123.011
Bermuda Sarja: 0270.322.004